سری اول پیامک (عهدعاشورا)

لازم به ذکراست پس از سالها ارسال پیامک تصمیم به طبقه بندی پیامک ها کرده ایم و سری اول پیامک های دعای عهد وزیارت عاشورا با نام دوره ی عهدعاشورا در آرشیو هیات قرار گرفته است این پیامک ها از شام دوشنبه آغاز گردیده وبا آغاز محرم به اتمام رسیده است.ذکر روز شروع به این اطلاعت بیشتر دربارهسری اول پیامک (عهدعاشورا)[…]

طرح عهد عاشورا چیست

سالها قبل بود که جمعی از رفقا تصمیم گرفتیم شروع کنیم به خواندن دعای عهد ویکی از دوستان هم به عنوان یادآوری نکته های دعا راهرروز بعدازنماز برای همه ارسال کند تا اینکه چشم به هم زدیم ودیدیم یک چهله گذشته بعد از اون تصمیم گرفتیم به این برنامه زیارت عاشورای قبل از خواب را اطلاعت بیشتر دربارهطرح عهد عاشورا چیست[…]