دعا یستشیر

امير المؤمنين عليه السّلام میفرمایند : حضرت رسول (ص) اين دعا را به من تعليم نمدند و امر فرمودند آن را درهرحال و براى هر سختى و آسانى بخوانم و نيز آن را به جانشين خود تعليم دهم و خواندن اين دعا را ترك نگويم‏ تا حق تعالى را ملاقات كنم و نيز فرمود: يا اطلاعت بیشتر دربارهدعا یستشیر[…]