سری اول پیامک (عهدعاشورا)

لازم به ذکراست پس از سالها ارسال پیامک تصمیم به طبقه بندی پیامک ها کرده ایم و سری اول پیامک های دعای عهد وزیارت عاشورا با نام دوره ی عهدعاشورا در آرشیو هیات قرار گرفته است این پیامک ها از شام دوشنبه آغاز گردیده وبا آغاز محرم به اتمام رسیده است.ذکر روز شروع به این اطلاعت بیشتر دربارهسری اول پیامک (عهدعاشورا)[…]