موج افسردگی و خودکشی بین نوجوانان

حسین را تنها گذاشتند و به این تنهایی گریستند “تف بر این اشک ها” مدتی نگذشته شاید دو ماه قبل بود، طرف اومده بود پیشم میگفت از زندگی سیر شده ام خودکشی میخواهم بکنم ،اهل دود وسیگار شده ام وتمام امید به زندگی را توی خودم از دست داده ام نگاهی به صورتش کردم و اطلاعت بیشتر دربارهموج افسردگی و خودکشی بین نوجوانان[…]