بازگشت امام خمینی از فرانسه

عصر روز یازدهم بهمن یک روز زمستانی پدربزرگ داخل اتاق پنج دری نشسته بود

بچه ها توی اتاق از سوز سرما زیر کرسی خزیده بودند و منتظر شروع داستان های پدربزرگ

اما اینبار پدربزرگ چشم هایش نگران بود

نگران از اینکه فردا چه میشود !!!

آیا امام به سلامت به ایران میرسند

هواپیمای امام به سلامت به زمین میرسد

انقلاب چه خواهد شد

در این فکرها و پاسخگویی ب این سولات بود در ذهنش

نیت کرد امام چه میشود ؟ انقلاب چه خواهد شد ؟ آیا تایید است

تفالی زد به حافطی که روی کرسی گذاشته بود

شعر آمد:

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی                       

                                  در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم                     

                                             مُلک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

به نقل از تنظــرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.